Prawo w PZD

Polski Związek Działkowców jest samorządną i niezależną organizacją społeczną działającą w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednak pierwszym chronologicznie dokumentem była Ustawa z 9 marca 1949 roku o pracowniczych ogrodach działkowych. W związku z przemianami politycznogospodarczymi, jakie nastąpiły w naszym kraju po 1989 dokonano nowelizacji obowiązującego prawa dotyczącego ogrodów działkowych. Uczyniono to Ustawą z 23 czerwca 1995 roku. Ponadto zasady działania, prowadzenia i utrzymania ogrodów działkowych oraz zarządzania nimi regulują następujące akty normatywne:
Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, Statut Polskiego Związku Działkowców, Uchwały i wytyczne organów Związku oraz Regulamin ROD.
W Polsce obecnie istnieje 5238 pracowniczych ogrodów działkowych. Zajmują one powierzchnię blisko 44 tysięcy ha. W polskich ogrodach działkowych jest 966 tys. zagospodarowanych działek pracowniczych przydzielanych poszczególnym rodzinom. Zakładając, że przeciętna polska rodzina liczy cztery osoby, można uznać że w RP z działek korzysta ok. 4 miliony ludzi, czyli ponad 10 % polskiego społeczeństwa.
Pierwszy polski ogród działkowy został założony w Grudziądzu w 1897 r. Tak więc ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce istnieje już 105 lat.
Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi na szereg zagadnień prawnych, które mają uregulowania zarówno w ustawie o ogrodach działkowych jak również statucie PZD i regulaminie.HTML clipboard

Prawnicy PZD odpowiadają na pytania działkowców

 1. Czy działkowiec kupuje prawo do gruntu wraz z działką?
 2. Jakie opłaty za działkę wnosi działkowiec?
 3. Czy tzw. „sprzedaż” działki w ROD jest opodatkowana?
 4. Czy zarząd ogrodu może odmówić nadania członkostwa i działki osobie, która – bez wiedzy i zgody zarządu – samowolnie przystąpiła do użytkowania działki po rozliczeniu się z dotychczasowym użytkownikiem?
 5. Czy działka podlega dziedziczeniu? Jakie są podstawowe zasady przyjęcia działki po zmarłym działkowcu?
 6. Jaka jest funkcja legitymacji członkowskich i czy mają one wpływ na czynne i bierne prawo wyborcze?
 7. Któremu z małżonków przysługuje po rozwodzie prawo użytkowania działki, jeżeli oboje małżonkowie byli członkami Związku?
 8. Kto może dokonać wyceny nasadzeń i urządzeń na działce po byłym użytkowniku? Czy metody wyceny wydawane przez Krajową Radę straciły moc prawną?
 9. Czy nowy działkowiec odpowiada za długi swojego poprzednika? Czy może zobowiązać się do pokrycia tych długów, a potem wycofać się z tego obowiązku?
 10. Czy działka w ROD może być przedmiotem egzekucji komorniczej w celu przymusowego spełnienia niespłaconych zobowiązań działkowca?
 11. Co rozumie się przez pojęcie „porzucenie działki” i jakie konsekwencje prawne wynikają z takiego porzucenia?
 12. Jak rozumieć użyte w § 36 § 2 statutu PZD sformułowanie „uporczywe i długotrwałe uchylanie się od uiszczania składki członkowskiej i innych należnych opłat” będące podstawą do pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania działki?
 13. Czy przedawnienie składki członkowskiej oznacza wygaśnięcie obowiązku zapłacenia tego świadczenia?
 14. Kto i kiedy dokonuje wyceny naniesień i nasadzeń będących własnością użytkownika działki w ROD w przypadku likwidacji ROD
 15. Jeżeli nikt z rodziny zmarłego członka Związku nie zgłosi się po odbiór wpłaconej przez następnego użytkownika wartości nasadzeń i urządzeń na działce, czy można wówczas przeznaczyć te środki np. na Fundusz Rozwoju ROD?
 16. Jakie warunki muszą być spełnione, aby zachowanie działkowca określić mianem „zamieszkiwania”?
 17. Jakie konsekwencje grożą działkowcowi, który postawił na działce obiekt z naruszeniem warunków regulaminu ROD i prawa budowlanego?
 18. Jakie są podstawowe zasady usuwania drzew w rodzinnych ogrodach działkowych?
 19. Czy i kiedy na terenie swojej działki mogę spalać obcięte gałęzie?
 20. Czy zarząd ROD może umarzać należności obciążające działkowców?
 21. Jak w praktyce można zastosować tzw. zasady współżycia społecznego, które według statutu PZD mają moc obowiązującą i powinny być przestrzegane?
 22. Jak oceniać postępowanie działkowca, który notorycznie zachowuje się bardzo hałaśliwe na swojej działce?
 23. Czy wykonanie szamba na terenie działki rodzinnej wymaga pozwolenia na budowę?
 24. Jakie dane członka Zarządu ROD można umieścić na tablicy ogłoszeniowej na terenie ogrodu?
 25. 24. Prawa współmałżonka
 26. Oboje z żoną jesteśmy członkami Związku i użytkownikami wspólnej działki. Od kilku miesięcy jesteśmy w separacji, którą orzekł sąd. Czy w tej sytuacji istnieje możliwość skreślenia z listy członków mojej żony?
 27. Grupa działkowców poniosła straty na swoich działkach na skutek klęski żywiołowej. Czy zarząd ogrodu powinien wypłacić im rekompensatę lub w inny sposób pomóc w usuwaniu skutków kataklizmu?
 28. W jakich sprawach zarząd ogrodu może samodzielnie podpisywać umowy i podejmować inne działania prawne bez zgody okręgowego zarządu?
 29. Wzór wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej za pobór wody.