Walne zabranie sprawozdawcze 2023

Walne zabranie sprawozdawcze 2023

Zarząd ROD “Dolinka” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zebranie odbędzie się w dniu 20 .04.2023 r. o godzinie 17.3 0 I pierwszy termin (drugi termin o godzinie 18.0 0) w Domu Działkowca ROD Dolinka” przy ul. Ostrowskiej 60 w Szczecinie, poniżej udostępniamy Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 12 .04.2023 r. w godzinach: 16.00-17 .00 w Domu Działkowca ROD Dolinka

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego
w ROD Dolinka z dnia 20.04. 2023 r.

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandat owej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 202 2 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 202 2 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 202 2 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 202 2 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 202 2 r.
12. Projekt planu pracy na 202 3 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 202 3 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 202 3 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji i Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 202 3 r.
2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców
3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu , w Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD
4) Uchwalenie planu pracy na 202 3 r.
5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 202 3 r.
17. Sprawy różne.
18. Za kończenie obrad.

ZGODNIE Z REGULAMINEM DZIAŁKOWIEC OBOWIĄZANY JESTEŚ

dbać o estetyczny wygląd działki nie zakłócać spokoju sąsiadom, utrzymywać w czystości i estetycznym stanie aleje na połowi e ich szerokości, nie dopuszczać do rośnięcia chwastów, przerastania drzew i krzewów na alejkę co utrudnia komunikację, nie wrzuca ć do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych, nie gromadzić i przechowywać na działce przed miotów niepotrzebnych do uprawy i korzystania z działki a obniżających jej estetyczny wygląd.

NARZĘDZIA OGRODNICZE
do dyspozycji działkowców posiadamy specjalistyczne narzędzia ogrodnicze , których wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń. Wypożyczyć je można w kontenerze w każdą środę w godzinach 17.00 18.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *